Algemene voorwaarden - MK Schoolfotografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden MK Schoolfotografie v.o.f.
Artikel A. Bevestigde afspraak 
U heeft met ons een afspraak gemaakt dat wij komen fotograferen, wat is bevestigd per email.

Bij het afzeggen van de afspraak uwerzijds binnen een maand zijn wij genoodzaakt 200% per dagdeel in rekening te brengen. Afzeggen binnen 3 maanden brengen wij u 150% per dagdeel in rekening. Binnen een half jaar afzeggen van de afspraak brengen wij u 100% per dagdeel in rekening. Bij het akkoord gaan van de data ging u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden MK Schoolfotografie v.o.f. voor verkoop via onlineschoolfoto.nl
 Artikel 1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) MK Schoolfotografie v.o.f.  en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis.
 
1.2 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.
 
1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel de consument) die via de website van MK Schoolfotografie v.o.f.  een bestelling plaatst .
 
1.4 Leverancier: de producent van de producten die MK Schoolfotografie te koop  aanbiedt via het internet, via ONLINESCHOOLFOTO.NL.
 
1.5 Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen MK Schoolfotografie v.o.f.  en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 
1.6 Dienstverlening: de namens of door  MK Schoolfotografie v.o.f. al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren en verzenden van orders en het versturen van producten.
 
1.7 Bericht(en): iedere mogelijke kennisgeving van MK Schoolfotografie v.o.f. aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, websites, e-mails, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, brieven, faxen, social media.
 
1.8 Overmacht: elke van de wil van MK Schoolfotografie v.o.f. onafhankelijk omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MK Schoolfotografie v.o.f. noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatiestoringen of andere problemen bij MK Schoolfotografie v.o.f. of de Leverancier.
 
Artikel 2. Algemeen
 
2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de MK Schoolfotografie v.o.f. website ONLINESCHOOLFOTO.NL gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en sluit u stilzwijgend een Overeenkomst af.
 
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot en Overeenkomsten tussen MK Schoolfotografie v.o.f. en de Klant, waarbij MK Schoolfotografie v.o.f. diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren.
 
2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.
 
2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van MK Schoolfotografie v.o.f. worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen MK Schoolfotografie v.o.f. en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken in relatie tot de Overeenkomst.
 
2.5 MK Schoolfotografie v.o.f. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande Overeenkomst(en), nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en daarvan mededeling is gedaan aan de Klant. Zij treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking in werking of op een latere datum indien zulks in de bekendmaking is vermeld.
 
2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.
 
2.7 Door gebruik te maken van de websites welke aangesloten zijn bij MK Schoolfotografie v.o.f. en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.
 
Artikel 3. Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en)
 
3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van MK Schoolfotografie v.o.f. is vrijblijvend en bindt MK Schoolfotografie v.o.f. niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. MK Schoolfotografie v.o.f. is gerechtigd Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van MK Schoolfotografie v.o.f. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de webwinkel site van MK Schoolfotografie v.o.f.  middels het invullen van het bestelformulier.
3.3 De Overeenkomst met de Consument wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Consument in staat is en ten tijde van de uitvoer van de Overeenkomst in staat is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van MK Schoolfotografie v.o.f..
 
3.4 MK Schoolfotografie v.o.f. is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal MK Schoolfotografie v.o.f. de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.
 
3.5 De Consument is gerechtigd de Overeenkomst met MK Schoolfotografie v.o.f. op schriftelijke wijze te ontbinden, uiterlijk 7 (zeven) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst.
 
Artikel 4. Prijzen
 
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van MK Schoolfotografie v.o.f., uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW.
4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst MK Schoolfotografie v.o.f. geldende omstandigheden.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.
4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Fotostudio Veefkind op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 
5.1 MK Schoolfotografie v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MK Schoolfotografie v.o.f..
 
Artikel 6. Overmacht
 
6.1 Indien MK Schoolfotografie v.o.f. door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 
6.2 Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als MK Schoolfotografie v.o.f.  als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben.
 
6.3 MK Schoolfotografie v.o.f. zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen.
 
Artikel 7. Klachten
 
7.1 MK Schoolfotografie v.o.f. neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van MK Schoolfotografie v.o.f..
 
7.2 MK Schoolfotografie v.o.f. spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering vande dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij MK Schoolfotografie v.o.f.. De klacht wordt, indien mogelijk, 5 werkdagen na het ontvangst door MK Schoolfotografie v.o.f. in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 
Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 
8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing.
 
8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
 
Artikel 9. Leveren van producten
 
9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket)bezorgdienst.
 
9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.
 
9.3 MK Schoolfotografie v.o.f. zal alleen producten leveren in Nederland.
 
9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst,op de bankrekening van MK Schoolfotografie v.o.f. binnen zijn.                              
 
Artikel 10. Recht van herroeping
 
10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 14 dagen na levering van de bestelde producten. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen of de goederen te retourneren. De retourkosten komen ter rekening van MK Schoolfotografie v.o.f.. Uitzondering op deze regeling vormen producten die volgens specificaties van de klant werden vervaardigd zoals onder andere: foto-opdrachten,fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd werden.
10.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling waarop het ordernummer zichtbaar is alsmede  de datum daarvan meezenden.
 
Artikel 11. Toestemming van de Klant
 
11.1 De Klant geeft MK Schoolfotografie v.o.f. toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.
Hiermee zijn de voorgaande Algemene Voorwaarden komen te vervallen.
Krimpen aan den IJssel, maart 2014
 
MK Schoolfotografie v.o.f. | Steenbakkerstraat 7 | 2922 XJ  Krimpen aan den IJssel | tel. 0180-559459
Handelsnamen:
MK Schoolfotografie v.o.f., DeSchoolfotograaf, DePeuterfotograaf, MijnSchoolfotograaf, Onlineschoolfoto.nl.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu